Zásady ochrany osobních údajů

pro účely soutěže „OBJEVUJ S OTEVŘENÝMI VÍČKY“

Pořadatel soutěže

Kofola a.s. se sídlem v Krnově, Za Drahou 165/1, 794 01, Česká republika, IČO: 277 67 680, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Okresním soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3021 (dále jen „Pořadatel“).

Organizátor soutěže

PROMOANGEL s.r.o. se sídlem v Praze 4, Bělehradská 237/11, 140 00, Česká republika, IČO: 290 24 463, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 160789 (dále jen „Organizátor“).

Technický správce soutěže

BARRACUDA BS spol. s r.o. se sídlem v Praze 4, Na Jezerce 1199/7, 140 00, Česká republika, IČO: 497 07 418, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 22873 (dále jen „Technický správce“).

Název soutěže

„Zažij Kofola léto“ (dále jen „Soutěž“).

Místo a doba konání soutěže

Soutěž probíhá společně na území České republiky (dále jen „Místo konání Soutěže“) v období od 1. 5. 2024 00:00:00 hod. do 31. 8. 2024 23:59:59 hod. (dále jen „Doba konání Soutěže“).

Soutěžící zaškrtnutím příslušného políčka v rámci registračního formuláře na Soutěžním webu z www.kofola.cz/soutez dobrovolně uděluje svůj výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též „údaje“) a s jejich zařazením do databáze Pořadatele, jakožto správce, a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele (kterým je Technický správce a Organizátor) pro účely této Soutěže, a to po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle na dobu 2 let. Výslovně se uvádí, že Soutěžící, který neudělí souhlas se zpracováním osobních údajů, za účelem jejich využití v rámci Soutěže, nemůže být do Soutěže zařazen. Souhlas je Soutěžícím udělován pro účely realizace Soutěže a možné poskytnutí Výhry.

Soutěžící, který takto poskytl správci osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:

  • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,
  • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů
  • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,
  • právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, v případě, že by zjistil, že správce nebo zpracovatel porušil svoje povinnosti vyplývající z Nařízení.

Zpracovávané osobní údaje všech Soutěžících: jméno, příjmení, telefon, platná e-mailová adresa a PSČ bydliště. Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci Soutěžících, na dobu od jejich poskytnutí v rámci Soutěže do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje Soutěžícího budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, kterým je Organizátor a Technický správce, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Tento souhlas může Soutěžící kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: [email protected] nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla Pořadatele. Odvoláním svého souhlasu bude Soutěžící vyřazen ze Soutěže, a zároveň ztrácí možnost získat Výhru v Soutěži.